منوی جهلمین همایش شیمی
 
A very basic Superfish menu example
 
  شرایط کارگاه آموزشی      
 
 
 
 

 نحوه ثبت نام:
 شرکت های متقاضی جهت ارائه کارگاه آموزشی میبایست نسبت به ارسال تقاضا به همراه عنوان کارگاه و رزومه مدرس  به دبیرخانه همایش اقدام نمایند.
 پس از طرح موضوع کارگاه و بررسی آن در کمیته علمی همایش در صورت تایید جهت واریز وجه و قطعیت ثبت نام با شرکت متقاضی مکاتبه خواهد شد.
 بدیهیست پس از قطعیت درخواست و واریز وجه مربوطه نسبت به معرفی کارگاه آموزشی به همراه مشخصات مربوطه  در سایت همایش اقدام خواهد شد.
 پرداخت هزینه:
 متقاضیان ارائه کارگاه آموزشی میبایست نسبت به پرداخت هزینه مربوطه به شماره حساب جاری 0102554156002 (شبا: 102554156002 000 0000 46019 IR ) نزد بانک صادرات شعبه زند شیراز (کد 1453) به نام شرکت مدیریت بهره برداری تولید برق فارس اقدام نمایند.