منوی جهلمین همایش شیمی
 
A very basic Superfish menu example
 
  امتیازات نمایشگاه جانبی      
 
 
 
 

* تخصیص غرفه نمایشگاه با متراژ 6 تا 36 متر مربع بنا بر درخواست متقاضی
* حضور رایگان 2 نفر شرکت کننده در همایش بصورت رایگان در ازای هر 12 متر غرفه