منوی جهلمین همایش شیمی
 
A very basic Superfish menu example
 
  شرایط نمایشگاه جانبی      
 
 
 
 

نمایشگاه جانبی شامل غرفه های تخصصی با هدف ارائه توانمندی شرکت های فعال در حوزه شیمی نیروگاه در طی دو روز برگزاری همایش برقرار میباشد.
نحوه ثبت نام:
شرکت های متقاضی جهت ارائه توانمندی و محصوات خود در نمایشگاه میبایست نسبت به مکاتبه با دبیرخانه همایش و یا دبیر خانه انجمن صنفی نیروگاه ها اقدام و درخواست تخصیص غرفه و متراژ مورد نظر را اعلام نمایند. بدیهیست پس از قطعیت درخواست و واریز وجه مربوطه نسبت به معرفی آن شرکت در سایت همایش اقدام خواهد شد.
پرداخت هزینه:
متقاضیان تخصیص غرفه میبایست نسبت به پرداخت هزینه مربوطه به حساب شماره 8101175 نزد بانک پارسان شعبه پارک ساعی بنام انجمن صنفی نیروگاه های ایران (05 1170 0000 8100 1080 460540 IR ) اقدام و فیش واریزی را به دبیرخانه اصنا ارسال نمایند.