منوی جهلمین همایش شیمی
 
A very basic Superfish menu example
 
  اطلاعات ثبت نام      
 
 
 
 

هزینه شرکت در همایش:
هزینه ثبت نام جهت شرکت در همایش تا تاریخ 97/10/1 مبلغ 3.000.000 ریال و برای متقاضیان بعد از تاریخ ذکر شده 3.500.000 ریال میباشد.
هزینه های فوق موارد زیر را شامل می شود:
-  شرکت در جلسات سخنرانی های عمومی و تخصصی
- حضور در کارگاهها و استفاده از پانل های تخصصی همایش
- بازدید از نمایشگاه جانبی
- پکیج همایش
- پذیرایی ناهار و  میان وعده طی دو روز برگزاری همایش
- ارائه گواهی حضور در همایش
پرداخت هزینه:
متقاضیان جهت شرکت در همایش میبایست ضمن ثبت نام در سایت نسبت به واریز وجه ثبت نام به شماره حساب جاری 0102554156002(شبا: 102554156002 000 0000 46019 IR )نزد بانک صادرات شعبه زند شیراز (کد 1453) به نام شرکت مدیریت بهره برداری تولید برق فارس اقدام نمایند. لازم به توضیح است ارسال معرفی نامه از سوی شرکت به انضمام فیش واریزی به دبیرخانه همایش جهت قطعیت ثبت نام الزامی میباشد.
توجه:
متقاضیان شرکت درهمایش و یا متقاضیان ارائه کارگاه آموزشی ( پس از صدور مجوز ارائه توسط کارگروه علمی همایش ) در صورتی که مایل به صدور فاکتور رسمی از طرف دبیر خانه همایش باشند می بایست طی تکمیل فرم پیوست همراه با یک نامه پوششی حضور خود را به دبیر خانه همایش اعلام نمایند.جهت دریافت فرم رو لینک کلیک نمایید .فاکتور رسمی