منوی جهلمین همایش شیمی
 
A very basic Superfish menu example
 
  ارکان همایش      
 
 
 
 

ارکان همایش: 
*  مهندس مهدی  پاک آیین  ...................................  رییس همایش
مهندس مهدی اسماعیل زاده  .......................  دبیر کمیته علمی همایش
*  مهندس نهال سالاری  ........................................  دبیر کمیته اجرایی همایش
سید محمد حسین مدرسی راد  .............  مسئول روابط عمومی
مهندس مرضیه ده بزرگی  ..................................  مسئول دبیرخانه