منوی اصلی
 
A very basic Superfish menu example
  اهداف بلند مدت شرکت
 

   

 

اهداف بلند مدت شرکت مدیریت بهره برداری تولید برق فارس :

 

1)      افزایش رضایت کارفرما، مشتریان و طرف های ذینفع از طریق ارائه خدمات/ محصول به موقع و تأمین انتظارات ایشان؛

2)     ارتقاء سطح آمادگی واحدهای نیروگاهی؛

3)    تعهد به رعایت قوانین و مقررات قابل اعمال مرتبط با موضوعات زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ای؛

4)     ارتقاء دانش، مهارت و توان نیروی انسانی و اثربخشی دوره های آموزش؛

5)     برنامه ریزی و اقدام منظم و مداوم به منظور حذف/ جایگزین/ کاهش عوامل زیان آور محیط کار و بیماری های شغلی مرتبط با کار و پیشگیری از وقوع حوادث ناشی از کار؛

6)     تلاش به منظور پیشگیری از بروز آلودگی های زیست محیطی؛

7)     افزایش انتقال دانش فنی و دستیابی به فن آوری برتر روز در جهت ارتقاء کمی و کیفی خدمات قابل ارائه؛