اطلااعیه
 

هيات بازرسي كل كشور مستقر در شركت توانير آماده دريافت پيشنهادها،انتقادها و شكايات از شركت توانير و شركت هاي زير مجموعه آن، از طريق دريافت نامه به آدرس پستي، تهران - انتهاي بزرگراه كردستان - خيابان رشيد باسمي - شركت توانير - ساختمان شماره 4 ( شهيد قاسمي ) طبقه سوم اطاق شماره 22 يا پست الكترونيي bazrasi.kollekeshvar@yahoo.com مي باشد.