منوی اصلی
 
A very basic Superfish menu example
  مزایده ها و مناقصه ها
 
مناقصه های اختصاصی
مناقصه های عمومی
عنوان مناقصهشماره مناقصهتاریخ مناقصهمشاهده
FilterFilter 
مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی انجام فعالیت های خدمات عمومی شرکت 4/26/2021 12:00:00 AM مشاهده
مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی نگهداری از فضای سبز نیروگاه سیکل ترکیبی فارس 4/26/2021 12:00:00 AM مشاهده
مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی انجام فعالیت های بخشی از تعمیرات، نگهداری و بهره برداری از نیروگاه ها 4/26/2021 12:00:00 AM مشاهده